Lucas Bols, Resultaten eerste halfjaar 2018/19 (1 april 2018 – 30 september 2018)

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 20/11/2018 08:07
Omzet en EBIT in lijn met vorig jaar
Nieuwe vijfjarige kredietfaciliteit overeengekomen met banken
Highlights eerste halfjaar 2018/191
• Omzet € 47,8 miljoen, in lijn met vorig jaar
• Omzet wereldwijde merken steeg met 3,0%, terwijl de omzet van de regionale merken met 10,5% daalde, voornamelijk als gevolg van tijdelijke invoerrestricties in West-Afrika en lagere verkopen van jenever/vieux in Nederland
• Dubbelcijferige omzetgroei in Noord-Amerika door sterke resultaten in de Verenigde Staten. Azië-Pacific liet een gezonde omzetgroei zien, terwijl zowel West-Europa als de opkomende markten een omzetdaling rapporteerden als gevolg van de prestaties van de regionale merken
• Totale brutomarge 60,5% (daling met 110 basispunten) als gevolg van relatief minder leveringen aan hogere marge markten
• EBIT bedroeg € 12,9 miljoen en de nettowinst kwam uit op € 7,9 miljoen, beide in lijn met vorig jaar
• Interim-dividend vastgesteld op € 0,35 per aandeel in contanten, gelijk aan vorig jaar
• Nieuwe vijfjarige kredietfaciliteit afgesloten tegen verbeterde voorwaarden, hetgeen zorgt voor flexibiliteit en lagere financieringslasten
Huub van Doorne, CEO Lucas Bols: “De gezonde omzetgroei van onze wereldwijde merken heeft zich in de eerste helft van het boekjaar 2018/19 voortgezet door de goede prestaties van Passoã, dubbelcijferige omzetgroei in de Verenigde Staten en versnelde groei in China. We hebben het EBIT-resultaat kunnen stabiliseren ondanks moeilijkere marktomstandigheden in de opkomende markten. We hebben een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten die onze flexibiliteit verhoogt en onze jaarlijkse financieringslasten zal verminderen. Het verheugt ons een interim-dividend van € 0,35 per aandeel te kunnen uitkeren.”

Kerncijfers
vóór-IFRS 15/16 na-IFRS 15/16
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor het halfjaar eindigend op)
30 september 2018 30 september 2017 % mutatie gerapporteerd % mutatie autonoom2 30 september 2018
Omzet 47,8 48,8 -2,0% -0,3% 45,2
Brutomarge 60,5% 62,2% -170 bps -110 bps 58,3%
EBIT3 12,9 13,8 -6,5% 0,7% 12,9
EBIT-marge 26,9% 28,2% - 130 bps 30 bps 28,6%
Nettowinst 7,9 8,7 -9,3% -0,8% 7,9
Vrije operationele kasstroom4 6,1 6,7 -8,9% 1,2% 6,5
Winst per aandeel (in €) 0,64 0,70 -9,3% -0,8% 0,63
Interim-dividend per aandeel (in €) 0,35 0,35
Let op: de in dit persbericht vermelde resultaten zijn vóór toepassing van IFRS 15/16. In de financial statements vindt u de reconciliatie tussen de resultaten vóór en na toepassing van IFRS 15/16.

1 Alle vergelijkingen zijn tegen constante wisselkoersen en exclusief eenmalige posten. In H1 2018/19 bestaan de eenmalige posten uit herstructureringskosten van € 0,3 miljoen (netto) bij Avandis
2 tegen constante wisselkoersen, exclusief eenmalige posten
3 EBIT wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat plus aandeel in de winst van joint ventures
4 Vrije operationele kasstroom wordt gedefinieerd als netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten minus CAPEX

Financiële gang van zaken
Omzet
De omzet van Lucas Bols over het eerste halfjaar eindigend op 30 september 2018 bedroeg € 47,8 miljoen, in lijn met de omzet over dezelfde periode vorig jaar tegen constante wisselkoersen. Valuta-effecten hadden een negatieve impact van € 0,9 miljoen op de omzet.
Tegen constante wisselkoersen verbeterde de omzet van ons segment wereldwijde merken met 3,0% dankzij sterke resultaten in Noord-Amerika en groei in Azië-Pacific. De omzet van de regionale merken daalde met 10,5% ten opzichte van de eerste helft van het vorige boekjaar, vooral als gevolg van tijdelijke invoerrestricties in West-Afrika en een dalende markt voor de jenever/vieux portfolio in Nederland.
Brutowinst
De brutowinst tegen constante wisselkoersen daalde in de eerste helft van het boekjaar 2018/19 met 2,1% naar € 28,9 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in het boekjaar daarvoor. De brutomarge bedroeg 60,5%, een daling ten opzichte van 62,2% in de eerste helft van 2017/18. Deze afname is het gevolg van valuta-effecten, een mix effect van relatief minder leveringen aan hogere marge markten en de lancering van Nuvo. Deze trend zal naar verwachting in de tweede helft van 2018/19 doorzetten.
EBIT
Het EBIT-resultaat over de eerste helft van 2018/19 bedroeg € 12,9 miljoen, in lijn met vorig jaar, tegen constante wisselkoersen en exclusief eenmalige kosten van € 0,3 miljoen in verband met de herstructurering van Avandis.
Zoals verwacht, hadden valuta-effecten een aanzienlijke negatieve impact van € 0,7 miljoen op het EBIT-resultaat in de eerste helft van 2018/19. De uitgaven voor Advertising & Promotion (A&P) in de verslagperiode waren lager. De last van € 0,3 miljoen in verband met de herstructurering van de productie joint venture Avandis is gerelateerd aan de sluiting van Distilleerderij Cooymans, die in het laatste kwartaal van 2018/19 wordt afgerond.
De EBIT-marge bedroeg 26,9%, in lijn met dezelfde periode vorig jaar op autonome basis.
Ontwikkelingen binnen de merkenportefeuille van Lucas Bols
Wereldwijde merken
Onze portefeuille van wereldwijde merken omvat Bols Likeuren, Bols Genever, Bols Vodka, Damrak Gin, Passoã, Nuvo en de Italiaanse likeuren Galliano en Vaccari Sambuca.

* tegen constante wisselkoersen, exclusief eenmalige posten
De omzet van de wereldwijde merken bedroeg in de eerste helft van het boekjaar 2018/19 € 37,6 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van € 37,4 miljoen in dezelfde periode in 2017/18. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet van de wereldwijde merken met 3,0%.
• Het merk Passoã bleef goed presteren, met een mid-single digit omzetgroei, vooral dankzij het Verenigd Koninkrijk, de uitbreiding naar 35 staten in de Verenigde Staten en een herstel in Puerto Rico. Het merk groeide ook in Azië-Pacific.
• In het segment White spirits bleef de performance stabiel, waarbij de dubbelcijferige groei bij Damrak Gin zowel in de Verenigde Staten als in Nederland bleef aanhouden, terwijl we Bols Genever ondersteunde met de uitrol van het Red Light Negroni-concept.
• De omzet van de Bols Likeurenrange was in lijn met die in dezelfde periode vorig jaar. Tegenover aanhoudende groei in de Verenigde Staten en sterke resultaten in China liet Japan een daling zien.

Financieringskosten
De financieringskosten bedroegen € 1,7 miljoen (H1 2017/18: € 1,8 miljoen).
Belasting
De effectieve belastingdruk bedroeg in de eerste helft van het boekjaar 2018/19 circa 29% (H1 2017/18: 27%), hoger dan het nominale belastingpercentage in Nederland omdat de winst van Passoã in Frankrijk tegen een hoger belastingtarief wordt belast. Gegeven de beoogde verlaging van het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief wordt een significante eenmalige bate verwacht in de tweede helft van het jaar, gerelateerd aan de latente belastingverplichting.
Winst over de verslagperiode In de eerste helft van het boekjaar bedroeg de nettowinst € 7,9 miljoen (H1 2017/18: € 8,7 miljoen). Tegen constante wisselkoersen en exclusief de eenmalige herstructureringskosten was de nettowinst in lijn met vorig jaar. De nettowinst per aandeel over de eerste helft van het boekjaar 2018/19 bedroeg € 0,64 (H1 2017/18: € 0,70). De genormaliseerde nettowinst per aandeel (exclusief de eenmalige kosten) bedroeg € 0,66 in H1 2018/19.
Kasstroom In de eerste helft van het boekjaar 2018/19 bedroeg de vrije operationele kasstroom € 6,1 miljoen (H1 2017/18: € 6,7 miljoen), als gevolg van een negatieve wisselkoers impact van € 0,7 miljoen en hogere investeringen. De uitkering aan aandeelhouders van een slotdividend van € 3,1 miljoen in contanten is opgenomen in de kasstroom uit financieringsactiviteiten in de eerste helft van het boekjaar 2018/19.
Financiële positie
Eigen vermogen
Het eigen vermogen steeg met € 4,5 miljoen naar € 188,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van de gerapporteerde nettowinst van € 7,9 miljoen en de uitkering van het slotdividend van € 3,1 miljoen.
Nettoschuld
De nettoschuld daalde met € 1,5 miljoen naar € 45,3 miljoen per 30 september 2018 (31 maart 2018: € 46,8 miljoen). De verhouding nettoschuld/EBITDA was 2,9 per 30 september 2018 (2,8 per 31 maart 2018).
Als onderdeel van de Passoa?-transactie heeft de onderneming in december 2016 een veronderstelde schuld opgenomen met betrekking tot de uitoefening van de call-/putoptie met een netto contante waarde van € 68,7 miljoen per 30 september 2018. De totale nettoschuld van de onderneming, inclusief de veronderstelde schuld, werd teruggebracht naar € 102,1 miljoen per 30 september 2018 (van € 104,2 miljoen per 31 maart 2018). De totale afname van de nettoschuld over het jaar bedroeg € 7,1 miljoen ten opzichte van 30 september 2017, waarbij een dividend van € 6,3 miljoen is uitgekeerd. De verhouding nettoschuld/EBITDA inclusief veronderstelde schuld was 4,3 per 30 september 2018 (4,3 per 31 maart 2018).
Dividend
Voor 2018/19 is een interim-dividend vastgesteld van € 0,35 per aandeel in contanten (interim-dividend 2017/18: € 0,35). Het dividend wordt op 30 november 2018 betaalbaar gesteld.
Gebeurtenissen na rapportagedatum – nieuwe kredietfaciliteit
In het derde kwartaal van het boekjaar 2018/19 heeft Lucas Bols een nieuwe gesyndiceerde kredietfaciliteit van € 130 miljoen afgesloten die de huidige faciliteit vervangt. Als gevolg van deze leverage-neutrale transactie zullen de financieringsvoorwaarden van Lucas Bols verbeteren dankzij verlengde looptijden, lagere rentes en meer operationele flexibiliteit waarmee de ontwikkeling van de business wordt ondersteund.
De bestaande groep kredietverstrekkers (NIBC en Rabobank) is met de toevoeging van ABN AMRO uitgebreid naar drie banken. Kempen en Loyens & Loeff traden op als adviseurs van de onderneming. De nieuwe kredietfaciliteit bestaat uit € 30 miljoen aan term loan-faciliteiten, € 50 miljoen aan doorlopende kredietfaciliteiten en een acquisitiefaciliteit ter waarde van € 50 miljoen voor de financiering van de beoogde Passoa?-transactie. De lagere marges op de nieuwe kredietfaciliteit zijn een weerspiegeling van het verbeterde kredietprofiel van Lucas Bols sinds de beursgang en het gunstige leenklimaat, hetgeen naar verwachting zal leiden tot een vermindering van de jaarlijkse financieringslasten met circa € 0,4 miljoen. De faciliteiten hebben een looptijd van vijf jaar. Tevens wordt de operationele flexibiliteit vergroot door een verhoging van de convenant van 3,0x nettoschuld/adjusted EBITDA naar 4,0x. Eenmalige advieskosten en de versnelde afschrijving van de financieringslasten voor de huidige faciliteit zullen in de tweede helft van het boekjaar worden verantwoord.
Outlook De onderliggende dynamiek in de wereldwijde cocktailmarkt blijft gezond. We verwachten dat de omzetgroei van de wereldwijde merken in de tweede helft van het boekjaar 2018/19 verder toeneemt, vooral door de sterke groei in de Verenigde Staten. De performance van de regionale merken zal in de tweede helft van het boekjaar onder druk blijven staan.
Conform onze eerdere verwachting zullen valuta-effecten een negatieve impact van circa € 1,2 miljoen hebben op het EBIT-resultaat voor het hele boekjaar 2018/19. Daarnaast zal, zoals eerder vermeld, als gevolg van de aanvankelijk hogere A&P-investeringen en royalty betalingen, de omzetbijdrage van Nuvo zich vertalen in een beperkte bijdrage aan het EBIT-resultaat. Rekening houdend met bovenstaande en de eenmalige posten, hebben we er vertrouwen in dat de overall performance in lijn zal zijn met onze strategische ambities voor de middellange termijn.
Voor meer informatie
http://files.smart.pr/d4/deba10ec2d11e896074f482082d4b5/181120-Lucas-Bols-half-year-results-2018_19.pdf

www.lucasbols.com

tijd 11.07
Bols EUR 15,65 -1,55 vol. 13.988Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL