Halvering veehouderij geen oplossing

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 11/09/2019 07:04
Nadat de Raad van State eind mei 2019 het programma stikstof ongeldig heeft verklaard, zijn vergunningen voor woningbouw, bouw van stallen of aanleg van wegen ongeldig verklaard. De oplossing lijkt simpel: Halveer de veestapel. Maar dat voorstel leidt tot veel verontwaardiging.

Het lijkt alsof er een einde komt aan de landbouw, zegt een HAS-student op een filmpje van omroep Brabant. Uit het filmpje blijkt de verontwaardiging van de studenten over het voorstel van D66 kamerlid Tjeerd de Groot. Die stelt voor de stikstofuitstoot uit de landbouw te verminderen door 50 miljoen minder kippen en 6 miljoen minder varkens te houden.

zie op de video
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Halvering-veehouderij-geen-oplossing.htm

Studenten agrarische hogeschool boos om plan D66: ‘Belachelijk en onrealistisch' Omroep Brabant 9 september 2019

Krimp veehouderij
Het argument van De Groot is dat de Nederlandse stikstofuitstoot voor 70% afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Omdat die veehouderij ook nog maar beperkt bijdraagt aan onze economie, zo is zijn argument, zou je de veestapel fors moeten inkrimpen. En boeren zouden een overstap moeten maken naar kringlooplandbouw. Door vermindering van de stikstofuitstoot komt er ruimte voor woningbouw.

Dat voorstel viel niet in goede aarde bij vertegenwoordigers uit de landbouwsector en de HAS-studenten. Er worden vraagtekens geplaatst bij de cijfers. Bovendien is het de vraag of die halvering een oplossing is voor de stikstofproblematiek. Een van de studenten zegt in het filmpje dat het beter is samen na te denken over een oplossing. Want wat is er aan de hand?

Stikstofdepositie
De depositie van stikstof is in Nederland te hoog. Met name in natuurgebieden zie je daarvan schade. Ammoniak (NH?), voornamelijk afkomstig uit de veehouderij zorgt voor vermesting en verzuring. De biodiversiteit staat daardoor onder druk. Daarnaast dragen stoffen als stikstofoxiden (NO) (NOx) en lachgas (N?O) - afkomstig uit verkeer en vervoer en industrie - bij aan de stikstofdepositie.

Uit gegevens van het Compendium voor de leefomgeving blijkt dat de stikstofdepositie voor 60% uit Nederlandse bronnen afkomstig is. Daarvan is 42% afkomstig uit de veehouderij. De rundveehouderij draagt het meest bij aan de emissie van stikstof. Door gericht beleid is de stikstofemissie uit de veehouderij afgelopen decennia wel fors afgenomen.

Zo is berekend dat de emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met in de periode 1990-2016 met ruim 65% is verminderd. Die afname is het gevolg van krimp van de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. Maar de emissie van ammoniak uit de landbouw is nog steeds hoog. Die bedraagt nu per hectare landbouwgrond nog 60 kg ammoniak. Dat is het hoogst in de EU. Bovendien stagneert de daling van de stikstofemissie.

Programma Aanpak Stikstof
Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat sinds 2015 in werking is, wilde de overheid de schade door de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden beperken. Voor elke bouwvergunning of bedrijfsuitbreiding die tot meer stikstofuitstoot leidt, werden compenserende maatregelen vastgesteld. Zo zou economische ontwikkeling plaatsvinden zonder schade aan de natuur, was de gedachte.

Maar in mei 2019 verklaarde de Raad van State het PAS ongeldig. Argument is onder meer dat je niet een vergunning mag verlenen voordat een compenserende maatregel in werking is getreden. Het PAS was in strijd met Europese regelgeving, aldus de RvS in een toelichting op video. Het gevolg is dat sinds 29 mei ruim 180 nog niet definitief vastgelegde aanvragen voor PAS zijn ingetrokken. Dat gaat vaak om uitbreiding van veehouderijbedrijven, bestemmingsplannen, aanleg van wegen en woningbouw. Een oplossing is er nog niet. Wat de gevolgen zijn, lees je in de Factsheet stikstof De overheid werkt nu aan een nieuwe aanpak stikstof.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL