Publicatie jaarcijfers 2018 Royal Delft Group

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 29/03/2019 06:46
Omzetgroei 14%, voorstel voor keuzedividend en voorgenomen aandelenuitgifte.
De omzet van Royal Delft Group is in 2018 gestegen met 14% (2017: 12%). De omzetstijging is met name toe te schrijven aan toegenomen toeristische activiteiten en een succesvolle start van Royal Delft Vastgoed. Voornamelijk door de afwikkeling van de verkoop van BK Cookware BV en BV Koninklijke Van Kempen & Begeer is het nettoresultaat uitgekomen op € 4,9 miljoen (2017: € -0,1 miljoen). Voor 2018 zal een keuzedividend worden voorgesteld van € 0,50 per aandeel. Verder wordt een aandelenuitgifte voorbereid ter gedeeltelijke financiering van de nieuwe bedrijfslocatie van Royal Leerdam Crystal en de investeringen die daarmee gepaard gaan.
Henk Schouten, CEO:
“Het nettoresultaat over 2018 wordt gedomineerd door de afwikkeling van de verkoop van BK Cookware BV en BV Koninklijke Van Kempen & Begeer. Daarnaast is de omzet van De Porceleyne Fles in de toeristische sector flink gestegen en draagt de nieuwe vastgoedactiviteit positief bij aan het resultaat. We zijn optimistisch over de toekomst van de Royal Delft Group en stellen voor een gedeelte van het positieve resultaat over 2018 aan te wenden voor het uitkeren van een keuzedividend. Voor Royal Leerdam Crystal zien wij flinke groeikansen na verhuizing naar een nieuwe locatie in het centrum van Leerdam, waar we een prachtige bezoekerservaring willen creëren. Om de nieuwe ruimte optimaal te benutten en geschikt te maken voor een toenemende toestroom van bezoekers is een investering van € 2,7 miljoen noodzakelijk. Wij willen deze investering deels financieren middels een uitgifte van aandelen."

Omzet, EBITDA en nettoresultaat
Totaal in duizenden euro 2018 2017
Voortgezette Activiteiten
Netto omzet 6.196 5.433
EBITDA 464 271
Bedrijfsresultaat -137 -257
Nettoresultaat (na belasting) voortgezette activiteiten -107 -301
Beëindigde Activiteiten
Nettoresultaat (na belasting) beëindigde activiteiten 5.051 218
Nettoresultaat (na belasting) totaal 4.944 -83
Per aandeel in euro’s
Nettoresultaat 6,46 -0,11
De volledige jaarlijkse verslaggeving is beschikbaar gesteld via www.royaldelftgroup.com onder "Investor Relations".

Solvabiliteit
De verhouding van het eigen vermogen tot het groepsvermogen is gestegen van 50% ultimo 2017 tot 70% eind 2018. De financiële positie is in de optiek van Royal Delft Group onverkort sterk.
2019
Voor Royal Leerdam Crystal wordt 2019 een jaar van transitie. De algemene verwachtingen op de toeristische markt zijn positief. In april 2019 zal door overdracht van de appartementen in Haarlem de opbouw van de vastgoedportefeuille zijn afgerond. De door Royal Delft Group verwachte groei van de inkomsten uit de beleggingspanden zal positief bijdragen aan het resultaat over 2019. De Royal Delft Group verwacht op basis van de huidige stand van zaken dat ook over het boekjaar 2019 (keuze)dividend mogelijk zal zijn, waarbij uiteraard geldt dat een gezonde solvabiliteit en liquiditeit altijd voorop zullen staan. De vraag of een (keuze)dividend wordt uitgekeerd en voor welk bedrag kan steeds pas worden beantwoord na afronding van een boekjaar. De koers van de aandelen waarvoor aandeelhouders bij het keuzedividend kunnen kiezen, zal op een later moment bekend gemaakt worden.
Aandelenuitgifte ten behoeve van investeringen Royal Leerdam Crystal
Het nieuw aangekochte bedrijfspand voor Royal Leerdam te Leerdam zal behalve als productielocatie van ambachtelijk geblazen glas- en kristalwerk ook worden ingericht als toeristische trekpleister. Dit past binnen de missie van de Royal Delft Group om de ambachtelijke productie van Delfts Blauw en Leerdam Crystal langdurig in stand te houden. De nieuwe locatie zal behalve een prettige plaats om te werken ook voldoende ruimte moeten bieden voor de inrichting van diverse op bezoekers gerichte activiteiten. De voor verbouwing en inrichting benodigde investering is begroot op € 2,7 miljoen.

De Royal Delft Group verwacht deze investering gedeeltelijk te financieren door middel van een hypothecaire lening. Daarnaast wordt beoogd kapitaal op te halen door middel van de uitgifte van nieuwe gewone aandelen, gelijk aan maximaal 19,99% van het nu uitstaande kapitaal. Daarbij kunnen de aandeelhouders van de Royal Delft Group gebruikmaken van hun voorkeursrechten om deel te nemen aan de uitgifte. Grootaandeelhouder Boron Investments B.V. zegt toe de uitgifte te zullen garanderen door voor zover de andere aandeelhouders niet van hun voorkeursrechten gebruik maken, op de resterende aandelen te zullen reflecteren.
De prijs per aandeel wordt op een later moment vastgesteld en zal zijn gebaseerd op de gemiddelde beurskoers van de aandelen over een nader vast te stellen aantal dagen voorafgaand aan de uitgifte.
Details inzake de wijze waarop de voorgestelde uitgifte van aandelen vormgegeven zal worden en de wijze waarop de prijs per aandeel zal wordt vastgesteld volgen nog.
De voorgestelde dividenduitkering en aandelenuitgifte zullen ter goedkeuring van de aandeelhouders worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke gepland staat op 21 mei 2019.

Over de Royal Delft Group
De Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam onder de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen:

Royal Delft
B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft en Labouchere (Royal Delft), is de toonaangevende producent van handgemaakt sieraardewerk (vooral het authentieke Delfts Blauw) en speciale keramische producten in kleine oplagen. De productielocatie in Delft is tevens een toeristische attractie. Ruim 140.000 bezoekers vanuit de hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan de Royal Delft Experience.

Royal Leerdam Crystal
Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek kunstenaars aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te brengen.

Royal Delft Vastgoed
Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. De opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend om de vastgoedportefeuille verder uit te bouwen en indien nodig ter ondersteuning van de overige twee bedrijfsonderdelen: Royal Delft en Royal Leerdam Crystal.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL