BinckBank BinckBank sluit 2017 af met stevige kwartaalwinst (WPA 17Q4 € 0,16)

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 05/02/2018 07:25
. Gecorrigeerde netto-winst per aandeel 2017 € 0,52 (2016: € 0,45)
. Gecorrigeerd netto-resultaat 2017 stijgt met 15% tot € 34,9 miljoen
. Voorgesteld dividend 2017 € 0,26 per aandeel (slotdividend € 0,23 per aandeel)
. Netto-rentebaten uit hypotheken en effectenkredieten hoger dan voorgaand jaar
. Prestatiebeloning Alex Vermogensbeheer over 2017 € 1,9 miljoen
. Transactietarieven turbo's afgeschaft, financieringsniveau en turbo inkomsten stijgen
. BinckBank biedt securities lending aan voor particuliere beleggers
. BinckBank verkoopt deelneming Able Holding B.V.

Kerncijfers (geconsolideerd)
(bedragen in € 000's) 17Q4 17Q3 ?Q3 2017 2016 ?16
Klantgegevens
Aantal transacties * 2.119.087 1.711.952 24% 7.705.024 7.726.110 0%
Geadministreerd vermogen 26.027.985 25.483.425 2% 26.027.985 22.793.380 14%
Beheerd vermogen 1.090.881 1.139.575 -4% 1.090.881 1.279.980 -15%
Gecorrigeerde winst- en verliesrekening
Netto-rentebaten 7.553 7.614 -1% 30.039 26.325 14%
Netto-provisiebaten 28.854 23.527 23% 105.858 109.076 -3%
Overige inkomsten uit operationele activiteiten 2.271 3.840 -41% 13.072 12.324 6%
Totale inkom sten uit operationele activiteiten 38.678 34.981 11% 148.969 147.725 1%
Totale gecorrigeerde operationele lasten** 30.546 30.089 2% 120.071 116.634 3%
Gecorrigeerd resultaat uit bedrijfsactiviteiten 8.132 4.892 66% 28.898 31.091 -7%
Gecorrigeerde belastingen** 237 3.730 4.681 2.273
Resultaat uit geassocieerde deelnemingen 2.368 0 864 (2.821)
Gecorrigeerd resultaat na belastingen 10.737 8.622 25% 34.443 30.543 13%
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbelangen
385 72 450 (87)
Gecorrigeerd netto-resultaat toe te schrijven
aan aand eelhouders BinckBank
9.007 10.809 20% 34.893 30.456 15%
Gecorrigeerde nettowinst per aand eel (in €) 0,16 0,13 0,52 0,45
Cost / income ratio 79% 86% 81% 79%
Kap itaaltoereikendheid
Totaal aanwezig vermogen 249.522 245.917 1% 249.522 245.542 2%
Kapitaalratio 30,8% 30,7% 30,8% 31,9%
Leverageratio 6,6% 6,6% 6,6% 6,7%

Highlights 2017
• In 2017 werden in Nederland ‘Binck Forward’ en ‘Binck Comfort’ en ‘Binck Pensioen’ geïntroduceerd binnen het ‘Laten Beleggen’ segment. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitrol van de bouwstenen voor de nieuwe strategie.
• Voor ‘Zelf beleggen’ werd de handelssite vernieuwd met meer gebruiksgemak en wint het aangeboden mobiel beleggen steeds meer aan populariteit.
• Prestatiebeloning Alex Vermogensbeheer over 2017 € 1,9 miljoen (2016: € 0,4 miljoen).
• Transactie-aantallen 2017 in lijn met 2016 in een markt met lage volatiliteit.
• Geadministreerd vermogen groeit in 2017 met 14% tot € 26,0 miljard.
• Netto-rentebaten in 2017 met 14% gestegen door de bijdrage van de beleggingen in Nederlandse woninghypotheken en hogere inkomsten uit effectenkredieten.
• ’Resultaat uit financiële instrumenten’ stijgt sterk door een toename van de uitstaande positie in Binck turbo’s.
• BinckBank maakt het uitlenen van effecten toegankelijk voor particuliere beleggers (securities lending).
• In oktober 2017 verkoopt BinckBank haar 100% deelneming in Able Holding B.V., boekwinst € 1,9 miljoen.
• Verdere verlaging van het ondernemingsrisico (Alex Vermogensbeheer, TOM Holding N.V., Able Holding B.V.)
• Eerste BinckBank tour in augustus 2017 groot succes, en dit ondersteunt het verhogen van de naamsbekendheid.
• Binck heeft diverse awards ontvangen zoals voor beste klantenservice (Frankrijk), beste online
vermogensbeheerder (Nederland), beleggersbank van het jaar (België) en beste broker voor beleggingen in certificaten en gestructureerde producten (Italië).


'* In het aantal transacties zijn nu ook transacties opgenomen zonder directe provisie-opbrengst, zoals transacties in de Binck turbo die sinds oktober
2017 gratis worden aangeboden.
** Ten opzichte van de IFRS-resultaten zijn in het gecorrigeerde resultaat de totale operationele lasten en belastingen gecorrigeerd voor IFRSafschrijvingen
en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijvingen van de bij de acquisitie van Alex verworven
immateriële activa en betaalde goodwill. Op pagina 8 van dit bericht is de reconciliatie van het gecorrigeerde resultaat naar het IFRS resultaat
opgenomen.

Bericht van de bestuursvoorzitter
“Onze stakeholders hebben in 2017 een BinckBank in beweging gezien. We hebben ons
dienstenaanbod verbreed met nieuwe producten die gericht zijn op financiële zelfstandigheid
van onze klanten. Ik ben dan ook fier op de stappen die we gezet hebben om de strategische
transformatie mogelijk te maken. Ondanks de zware wissel die omvangrijke projecten op het
gebied van Wet- en regelgeving op de organisatie trokken, zijn wij in staat gebleken de nodige
innovatiekracht te tonen. Ook ben ik blij met het vertrouwen dat onze klanten en
aandeelhouders in onze aanpak blijven hebben. Alhoewel misschien niet met de curve en
snelheid die we eerder hadden gehoopt, verwacht ik dat we het komende jaar nog meer
zichtbare vorm en invulling kunnen geven en de vruchten mogen plukken van onze
innovatiekracht.”
De ambitie van BinckBank is om binnen onze Europese footprint een bredere en
groeiende groep particulieren te gaan bedienen. Namelijk die klantengroepen die op zoek
zijn naar het beste alternatief om op een vertrouwde, transparante, simpele en goedkope wijze zelf, of met onze hulp, hun
vermogen te behouden en/of verder op te bouwen voor de toekomst. Deze ambitie is gericht op lange termijn
waardecreatie voor de klanten en de aandeelhouders van BinckBank en heeft zijn weerslag gekregen in de strategie
ReThink Binck. Daarom zijn er in 2017 op diverse fronten stappen gezet in de strategische transformatie van BinckBank
(Redesign Binck) en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten binnen het productraamwerk. Ook de
infrastructuur van de organisatie is in 2017 verder verbeterd en geeft een stabiele basis ten behoeve van de kernactiviteiten
en ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Daarbij is de structuur van de organisatie verder vereenvoudigd.
Zo hebben wij in het eerste kwartaal van 2017 fintech bedrijf Pritle overgenomen. In het verlengde hiervan konden wij onze
dienstverlening in geautomatiseerd beheer op meerdere vlakken binnen ‘Laten Beleggen’ versneld uitbreiden met ‘Binck
Forward’, ‘Binck Comfort’ en ‘Binck Pensioenbeleggen’. Hiermee hebben we de proposities in het ‘Laten Beleggen’ segment
kunnen verrijken met producten die specifiek gericht zijn op het financiële doel en de risicobereidheid van de individuele
klant. Voor onze klanten die zelf beleggen, bieden wij vanaf het vierde kwartaal van 2017 de handel in Binck turbo’s aan
zonder transactiekosten. Dit resulteerde in een toename van het aantal turbotransacties en het financieringsniveau. Ook
hebben we het mogelijk gemaakt voor particuliere beleggers om mee te doen met securities lending programma’s waarbij
de eerste klanten in het vierde kwartaal extra rendement op hun beleggingen hebben weten te realiseren.
BinckBank streeft naar een hoge klanttevredenheid en is met een gemiddelde van 7,5 uitgedaagd om haar dienstverlening
verder te verbeteren. De klantrelatie gaat echter verder dan het behalen van een hoge klanttevredenheidsscore. BinckBank
vindt het uitermate belangrijk om klantbehoeften te doorgronden alvorens deze behoeften te kunnen invullen. Wij bouwen
aan een sterke relatie met onze klanten door continue verbetering van bestaande diensten en het ontwikkelen van nieuwe
innovatieve producten en diensten in samenwerking met klanten.
Het is nog te vroeg om de resultaten uit onze nieuwe proposities terug te zien in de financiële resultaten. Het
beurssentiment over 2017 was positief maar door beperkte volatiliteit bleven de transacties op het niveau van 2016. Het
gecorrigeerde netto-resultaat over 2017 komt uit op € 0,52 per aandeel (FY16: € 0,45 per aandeel). Conform het
dividendbeleid is het voor 2017 voorgestelde dividend per aandeel € 0,26. Rekening houdend met het uitgekeerde interimdividend
van € 0,03 komt het slotdividend daarmee op € 0,23 per aandeel.
De transformatie van BinckBank komt de komende perioden in een belangrijke fase. BinckBank is goed gepositioneerd om
met een breed pakket aan diensten haar klanten naar de juiste propositie te navigeren. Het komende jaar zal met name
in het teken staan van de commerciële uitrol van de nieuwe proposities en het efficiënter en slagvaardiger maken van de
organisatie. Dit laatste moet ook resulteren in een reductie van operationele kosten, waarbij de verwachting is dat deze
zich op termijn zullen stabiliseren op een lager niveau.
Onze aandeelhouders wil ik bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben. Zoals ik eerder heb aangegeven kost de
strategische transformatie tijd, meer dan wellicht aanvankelijk verwacht maar de stappen worden zorgvuldig gezet. Als
bestuur zijn wij erop gericht om met de nieuwe positionering op termijn tot een nog betere klantbediening te komen. En
dit zal voor al onze stakeholders tot de gewenste waardecreatie moeten leiden. Over de start van BinckBank in 2018 zijn
we positief. Tot slot wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Amsterdam, 5 februari 2018

Ontwikkelingen in 2017
Strategie en producten
BinckBank heeft eind 2015 in het kader van ReThink Binck een Strategische Roadmap en Productraamwerk (de “9-grid”)
ontwikkeld aan de hand waarvan haar verbredingsstrategie de komende jaren zou worden doorgevoerd. In 2017 is
voortgang gemaakt met de ontwikkeling en marktintroductie van nieuwe producten en diensten binnen de 3 segmenten van
de “9-grid” en het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening aan onze klanten.
Zo zijn er diverse nieuwe producten en functionaliteiten voor zelf beleggen klanten op een agile wijze ontwikkeld zoals
bijvoorbeeld; online openen van rekeningen, introductie van de vernieuwde handelsapplicatie ProTrader (360), verdere
ontwikkeling van mobiele sites, introductie nieuwe websites, het uitlenen van effecten en het aanbieden van provisievrije
handel in Binck instrumenten (Binck turbo). De introductie van het Trade With Color concept (inventiever beleggen met meer
gemak en inspiratie) welke gepland stond voor eind 2017 heeft, wegens veranderende prioriteiten, vertraging opgelopen en
zal worden doorgeschoven naar 2018/2019.
Met de introductie van het ‘Laten Beleggen’ concept in Nederland heeft BinckBank significante voortgang geboekt bij haar
verbredingsstrategie. BinckBank heeft met de acquisitie van de activiteiten van fintech bedrijf Pritle haar online
dienstverlening met een robo-adviseur versterkt naast de bestaande discretionaire beheerdiensten. Met de aanhoudend
lage spaarrente ligt het in lijn der verwachting dat mensen op zoek gaan naar nieuwe alternatieve vormen van
vermogensopbouw. In Nederland is middels ‘Binck Comfort’ (gepersonaliseerd portefeuillebeheer met aandacht voor
behoud en groei van het vermogen), ‘Binck Forward’ (geautomatiseerd beleggen) en de introductie van ‘Binck Pensioen’ (een
product voor eenvoudige en fiscaal aantrekkelijke vermogensopbouw voor de oude dag) concreet vorm gegeven aan het
‘Laten Beleggen’ concept. In het derde kwartaal is reeds gestart met de eerste gecombineerde televisiecampagne voor zowel
‘Binck Zelf Beleggen’ en ‘Binck Forward’. Daarnaast is BinckBank bezig met de voorbereiding van de uitrol van ‘Binck Forward’
naar de andere landen binnen de huidige geografische footprint. Over 2017 behaalde Alex Vermogensbeheer een
prestatiebeloning van € 1,9 miljoen. Van haar klanten zit eind 2017 63% boven het highwater mark.
Het platform voor de Spaarbroker (Savingsbroker) is doorontwikkeld en staat technisch en commercieel klaar voor de
marktintroductie. Als gevolg van moeilijke omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkten is de marktintroductie van de
Spaarbroker uitgesteld naar 2018. Verder is eind 2017 een start gemaakt met de ontwikkeling van de navigator functie wat
in de loop van 2018 verder zal worden uitgewerkt. De navigator zal de klanten helpen bij het maken van keuzes voor het
realiseren van hun financiële ambities.
Agile wijze van werken en Informatie Technologie (IT)
Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in de opzet van zogenaamde multidisciplinaire “customer teams” welke ontwikkelen
met de focus op de klant en is de “agile” manier van werken binnen de organisatie verder doorgevoerd. De periodiciteit van
het aantal software releases is verhoogd, waardoor het in gebruik nemen van nieuw ontwikkelde functionaliteiten sneller
kan plaatsvinden. Goede service en systemen zijn belangrijk voor onze klanten. Ook het afgelopen jaar is daarom weer volop
ingezet in het verder verbeteren van onze IT-systemen. BinckBank investeert continu in toekomstbestendigheid van haar ITarchitectuur
en de kwaliteit van de binnen de organisatie gebruikte data. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in nieuwe
kleinere en milieuvriendelijkere datacenters, waardoor de operationele kosten van de datacenters lager uitvallen, de
performance verbetert en ook het energieverbruik verder afneemt. Verder is er doorgewerkt aan de herprogrammering van
de IT-structuren in een nieuwe moderne softwaretaal, een meer modulaire opbouw van het software platform en het
bouwen van zogenaamde “Application Programming Interfaces” (API’s) om derden toegang te geven tot ons platform.

BinckBank in de media
Met ingang van 2017 is BinckBank de nieuwe hoofdsponsor en naamgever geworden van de BinckBank tour, een meerdaagse UCI WorldTour wielerwedstrijd in Nederland en België. Het wielerevenement vond plaats in augustus en was
een groot succes. BinckBank heeft zich voor vijf jaar als naamgever aan het topsport evenement verbonden. Sponsoring van
de wielrensport is een interessante manier om het merk “BinckBank” op onderscheidende wijze onder de aandacht te
brengen bij een bredere doelgroep die past bij de verbreding van het dienstverleningsconcept van BinckBank. Op het gebied
van awards behaalde BinckBank de prijs van beste broker vanuit een survey door IEX en Netprofiler waarbij vooral het
platform en de BinckBank- app geprezen werden. Dit is het negende jaar dat Netprofiler het Internet Brokeronderzoek uitvoert en dit is het achtste jaar dat BinckBank de titel ‘best broker overall’ wint. Zowel ‘Binck Fundcoach’ als ‘Binck Forward’
kwamen goed uit de survey op portefeuillemanagement door Beleggingsmatch. BinckBank Italië presenteerde zich uitstekend op het Investing & Trading Forum in Rimini en won een award voor beste broker voor beleggen in certificaten en gestructureerde producten. Verder heeft BinckBank de Cashcow Award 2017 gewonnen voor beste online vermogensbeheerder en won BinckBank Frankrijk de eerste prijs voor de beste klantenservice in de “online brokerage” categorie.

lees verder op
http://hugin.info/130685/R/2165895/833418.PDF


tijd 09.38
Binck EUR 4,39 +7ct vol. 132.000 maar laat U ook niet misleiden, Binck is lang niet de goedkoopste meer.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL